Kallelse till Årsstämma 2021

Ellös Vägförening håller årsstämma söndagen 18:e juli kl 15.00 i Ellösparken. Sedvanliga handlingar, bokslut och verksamhetsberättelse, kommer att läggas upp här på hemsidan en vecka innan mötet.

Nuvarande Covid-regler tillåter 300 deltagare sittande inomhus, så det blir inga begränsningar i deltagarantal. Om reglerna ändras kommer vi självklart att rätta oss efter detta och återkommer med ny information.

Välkomna till Årsstämman!

Styrelsen

Uppdatering angående asfaltering

Tyvärr blir det ingen asfaltering av Hällavägen och Ravinvägen onsdag 26/5. Det visar sig att Orust kommun har planer på att gräva upp dessa vägar för att byta vattenledningar. Detta har man inte informerat EVF om så det var ändå tur att det kom fram i sista stund. Vi kommer nu att begära ett möte med kommunen för att klarlägga vilka planer man har för Ellös, samt varför man inte tidigare informerat om dessa.

Styrelsen

Asfaltering 26/5 2021

Ny asfalt kommer att läggas på delar av Hällavägen och Ravinvägen onsdag 26/5. Detta förutsätter att vädret tillåter asfaltering, annars flyttas arbetet fram. Vissa störningar i framkomlighet kommer att kunna inträffa under dagen, men vägarna kommer ej att stängas av. Viktigt att inga fordon ställs upp på berörda vägar!

Styrelsen

Ny information om parkering i Ellös sommaren 2021

Innan du läser detta, läs gärna tidigare information i ämnet. Där står information om bl.a. avgifter, datum för betalparkering mm.

Ny information:

Vi närmar oss nu 15:e maj, då parkeringarna i Ellös kommer att avgiftsbeläggas. EVF ansvarar för tre stora parkeringar, Edebacken, framför banken samt hamnen.Parkerar man på någon av dessa uppger man områdeskod 6700. Man loggar in med SMS eller via appen även om man inte tänker stå längre än en timma. Loggar man ut inom en timma är parkeringen gratis. All betalning sker till Easypark, information finns på skyltar vid infarten till respektive parkering. Övriga parkeringar ansvarar Orust kommun för, dessa har områdeskod 71811. Betalningsförfarandet och avgifterna är desamma på dessa. Information finns även här på skyltar vid dessa p-platser.

Det finns möjlighet att lösa boendekort. Detta kopplas till en fastighet inom Ellös Boendeparkeringsmråde (alla fastigheter norr om Hällavägen) och ett fordon (reg.nr). För att lösa ett boendekort anmäler du fastighetsbeteckning och bilnummer till vår e-mail, ellos.vagforening@telia.com. När vi fått in denna anmälan registrerar vi bilnumret hos Easypark och du kan köpa boendeparkering via dem. Har man inte möjlighet att köpa via appen kontaktar man Easyparks kundtjänst på telefon 0770-870000. Områdeskoden för boendeparkering är 6701. Sedan kan man parkera på samtliga p-platser märkta “Boende”, oavsett om det är EVF:s eller kommunens parkering. Boendekortet gäller från 15/5 2021 till 14/5 2022. Det innebär att man under denna tid får stå längre är 24 timmar.

Styrelsen

Asfalteringsarbeten under maj 2021

Styrelsen för EVF har beslutat genomföra en hel del asfalteringsabeten under maj månad. Många av våra vägar börjar bli slitna och behöver få ny asfalt. Detta är en av vägföreningens viktigaste arbetsuppgifter, att hålla vägarna i gott skick. Det är också dyra arbeten och allt kan inte göras på en gång, utan måste spridas ut över flera år. Vi kommer inte lägga några pengar på något annat än vad våra förrättningar och stadgar kräver, så det finns nu ekonomi för detta. Vi har gjort en översyn av statusen på våra vägar och prioriterat följande arbeten:

-Lagning av hålor i gångvägen förbi Krappet och uppåt.
-Hallonvägen, ny toppbeläggning körbana och trottoar.
-Björnbärsvägen, ny toppbeläggning körbana.
-Slånbärsvägen, justering av sättningar och ny beläggning.
-Rönnbärsvägen kommer ej att åtgärdas pga eventuella grävarbeten.
-Hällavägen, ny toppbeläggning mellan 1:a och 3:e övergångsstället.
-Ravinvägen, ny beläggning från apoteket uppåt, ca 700 m2.
-Utfarten från parkering Edebacken, ny beläggning och justering.
-Uppmålning av parkeringsrutor Edebacken och Nabben.

I samband med att dessa arbeten blir klara kommer även slamsugning att ske av dagvattenbrunnarna i samhället.

Vi vill även uppmärksamma att inga fordon får parkeras på vändplaner. Detta förekommer allt som oftast och blir inte bara ett problem för andra trafikanter, utan även för väghållningen.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Parkering i Ellös 2021

Orust kommun och Ellös vägförening har under vintern diskuterat hur parkeringen i Ellös skall regleras under sommaren 2021. Ellös vägförening sköter parkeringarna vid Edebacken, Banken och torget ner mot hamnen, Orust kommun sköter parkeringen utmed Skandiavägen, Grusparkeringen vid Gamla Brandstationen och den lilla parkeringen vid Badhuset.
Ellös vägförening ser inte att det har funnits behov av att avgiftsreglera parkeringarna från 15/3 utan velat avvakta fram till 15/5, slutdatum 15/9 har vi varit överens om. Diskussionerna mellan EFV och kommunen har nu resulterat i en samsyn om att reglera från 15/5.
På vägföreningens p-platser kommer det att vara möjligt att parkera en timma utan avgift, därefter kommer det att kosta 3:-/timma alternativt 50:-/dygn, 500:-/månad eller boendeparkering 1400:-/år.
När man ska parkera måste man logga in och logga ut när man lämnar parkeringen. Man behöver således inte fundera på hur länge man ska parkera eller vara orolig för att p-tiden skall gå ut. Man får betala för den tid man har parkerat. Loggar man in när man kommer och loggar ut när man lämnar kan man inte få några felparkeringsavgifter.
Vidare kommer ett p-förbudsområde att skyltas upp i centrala Ellös, vilket innebär att man bara kan parkera inom utmärkta p-platser. Se även upp med parkering vid bankomaten, se till att stå i rätt färdriktning.
Ellös vägförening kommer att ge ytterligare information i slutet av april om bland annat nya områdeskoder och skillnaden mellan kommunens och föreningens p-platser. Fram till dess är det avgiftsfritt att parkera i Ellös centrum.

Styrelsen

Grävarbeten på Bryggvägen

Orust kommun kommer att lägga ny dricksvattenledning längs Bryggvägen. Från en servis ungefär mitt för kiosken i höjd med Skeppsviksvägen kommer det att grävas på ett flertal ställen längs hela Bryggvägen, ända ut till vändplanen bakom servicehuset i hamnen. Även vid sidan av kiosken, ut till den grusväg som går parallellt med hamnen bakom det f.d. hotellet, kommer grävning att ske. Arbetet startar direkt efter nyår och kommer att hålla på i ca 6 veckor. Asfaltering av uppgrävda ytor kommer dock att ske senare under våren. Bryggvägen kommer ej att stängas av under tiden arbetet fortgår, men framkomligheten blir begränsad. Se kartbild nedan.

Information 2020-11-25

Vi har nu hållit ett antal styrelsemöten och behandlat ett stort antal frågor. Här kommer en kort information:

* Ansvaret för de tre lekplatserna har utretts. Vägföreningen skall inte driva eller ansvara för några lekplatser, enligt förrättningsbeslut. Det innebär att vi inte heller frivilligt, via beslut på stämma eller i styrelsen, får ta på oss sådant ansvar eller några som helst kostnader för det. Vi har haft en diskussion med kommunen om att överlämna dem till dom. Orust kommun säger bestämt nej till detta. Samhällsföreningen i Ellös har tidigare kontaktats i frågan, vi tar ny kontakt med dem om ev. övertagande. Dels är det en mycket stor kostnad, dels ett långtgående ansvar. Beslutet har nu blivit att samtliga tre lekplatser avvecklas snarast om inte Föreningen Ellös tar över dem.

* Papperskorgarna och hundlatrinerna har reducerats i antal och några har flyttats. I huvudsak de röda hundlatrinerna har tagits bort, det går utmärkt att kasta hundpåsar i de svarta papperskorgarna. Enligt förrättningarna skall inte en vägförening syssla med denna typ av verksamhet heller. Vi fortsätter dock tillsvidare att ansvara för de återstående.

* Röjning av buskar och sly vid gångvägar har utförts. Borttagning av buskar och sly vid Violvägen och tennisbanan har på börjats.

* Diskussioner ang parkeringsavgifter i samhället fortsätter. Vägföreningen hävdar att kommunen inte kan ta ut avgifter på föreningens platser, det finns heller inget avtal mellan parterna. Utredning pågår.

* Avtal om vinterväghållning har träffats med Ellös Åkeri. Upphandling av grönområdesskötsel för 2021 har påbörjats.

* Det finns behov av vägunderhåll i form av asfaltering av slitna vägar. En plan för detta skall tas fram. Detta är arbeten som kräver mycket kapital, vi kommer att fondera så mycket som möjligt för att kunna starta detta.

* Refuger och gångbana vid korsvägen kommer att återställas i Trafikverkets regi under våren 2021. Gråsuggorna vid parkeringen kommer då att tas bort och ersättas av annan avgränsning. Detta ska inte bekostas av EVF då det inte är vår mark.

* En av de tre fyrar som inköptes av EVF har övertagits av Ellös Samhällsförening och nu satts upp på torget. Övriga två är sålda.

* Gångvägen från Husebybergen till Gullberg är fortfarande inte utredd. Det finns inget tillstånd från kommunen ang denna. Kommunen utreder vidare om det är möjligt att i efterhand utfärda det eller om vägen måste tas bort och marken återställas.

* Övre delen av Fagerhultsvägen som ingår i EVF är den enda vägstump som inte är asfalterad. Styrelsen har tagit beslut om att hårdgöra denna under 2021.

* I samband med att muren mot f.d. Foodia revs flyttades våra bänkar till gräsytan längs Skandiavägen i samråd med kommunen.

Med hälsningar
Styrelsen

Extrastämma med anledning av revision första halvåret 2020

På årsstämman 2020 togs beslut om en extra revision omfattande första halvåret 2020. Detta med anledning av att hela styrelsen bytts under verksamhetsåret. Den nya styrelsen fick i uppdrag att sammankalla en extra stämma för att behandla denna revision.

Vi har i styrelsen nu beslutat att ej kalla till extrastämma. Anledningen är läget med Covid-19. Vi finner att det inte finns anledning att samla medlemmarna och därmed riskera att utsättas för smitta. Även om vi håller oss till rekommenderat maxantal deltagare, 50 personer, bedömer vi oss inte kunna göra detta på ett helt säkert sätt.

Beslutet innebär att vi redovisar denna revision på nästa ordinarie stämma, som enligt stämman skall hållas våren 2021. Datum för denna har ej bestämts. Om läget med Covid-19 är lika bekymrande som nu kan det bli så att vi skjuter på mötet till framåt sommaren då vi kan vara utomhus.

Hälsningar

Styrelsen

Felaktigt andelstal vissa fakturor

Vid faktureringen av årets medlemsavgifter användes de uppgifter om andelstal som fanns i vägföreningens register. Vissa andelstal hade höjts utifrån beslut som togs vid årsstämman och en extrastämma 2018. Man beslutade då att fastigheter som ägdes av “sommargäster”, alltså inte var åretruntboende, skulle få sina andelstal höjda till samma antal som åretruntbebodda fastigheter, från 2 till 3 andelar. Även några andra fastigheter i samhället berörs. Motivet till detta tycker vi är helt logiskt och rättvist, väghållningen kostar lika mycket oavsett hur mycket man vistas i sina hus.

Tyvärr har denna ändring inte blivit förrättad och därmed inte införd i Lantmäteriets fastighetsregister. Hela vägföreningens styrelse är nyvalda för året, vilket innebar att vi inte visste detta utan uppmärksammats på detta efter att fakturorna gått ut. Vägföreningen får inte fakturera något annat än det som införts i LM:s register. Årets utdebitering är därför felaktig för ett antal fastigheter.

Styrelsen är mycket noga med att allt skall gå rätt till och har nu beslutat att omedelbart skicka ut nya fakturor till berörda fastighetsägare med rätt andelstal. Vi har också gjort en total genomgång av tidigare års utgifter för att se vad vi kan spara in på, för att täcka de minskade inkomsterna detta innebär. Vi ser inte att det skall bli några problem att sköta basverksamheten, men allt som ligger utanför föreningens stadgebeslutade verksamhet, kommer inte att utföras.

Ni som nu får en ny faktura skall riva den gamla, den har makulerats hos oss. Har ni redan lagt in den för betalning får ni gå in och ta bort den och istället lägga in den nya.

Vi ber om ursäkt för detta. Vi kommer fortsätta arbeta för att höjningen av andelstalen skall genomföras, men till dess att den inte är genomförd hos LM fakturerar vi fortsättningsvis de rätta antalen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ellös Vägförening