Om Oss

Allmänt:

Adress: Ellös Vägförening, c/o Torstensson Edebacken 11  47431 Ellös

e-mail: kontakt@ellosvagforening.se

Organisationsnummer: 958500-3990

Styrelsen i vägföreningen består av:

Ordförande

Ledamot

Sekreterare Ledamot

Kassör Ledamot

Ledamöter

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Revisor

Revisor

Revisorssuppleanter

Jan Torstensson, 0768-394079

Håkan Trygg +46703690567

Annelie Heneborn, 076-1039227

Lars Björkman, 0721-823125

Gösta Alexandersson +46736707082

Malin Gustafsson +46706798104

Markus Dahllöf +46767984908

Jill Alexandersson,  0703-700979

Siri EK

Erik Heineskog

Vakant

Här finner du EVF stadgar i pdf format

Ansvarsområden:

Har du funderingar, förslag eller övrigt som gäller vägföreningens ansvarsområde? Kontakta oss då via kontaktformuläret längst ner på denna sida.

Den förra styrelsen hade delat upp samhället i olika ansvarsområden mellan sig. Vi i den nya styrelsen kommer att ha ett utpräglat samarbete mellan samtliga ledamöter och ta ett gemensamt ansvar för alla beslut.

Vad gör och vill Ellös Vägförening?

Alla, är beroende av bra vägar och en bra väghållning. Det gäller boende, besökande, företag och räddningstjänst. Ellös vägförening har sedan bildandet, förvaltat och varit huvudman för samhället Ellös vägar. Ansvaret har under åren utökats till att gälla gångbanor och allmän platsmark som innefattar park och grönområden. Undantaget har varit vägar som sköts av Trafikverket. Ellös vägförening regleras idag av anläggningslagen och lag om förvaltning av samfälligheter. Numera ingår 513 fastigheter i vår gemensamhetsanläggning Orust Glimsås GA1, och vi ansvarar för väghållningen av nästan 7 kilometer väg.

Ellös Vägförening, är en av många föreningar i Ellös, som jobbar för att Ellös skall bli en än bättre plats att bo och verka i. Bättre för de som redan bor här, och än mer lockande för de som söker ny plats att slå ner bopålarna på.

Vem är medlem i Ellös Vägförening?

Medlemskapet följer de fastigheter som är med i förrättningen. Kortfattat kan medlemskapet beskrivas så, att ägare av enfamiljsfastigheter med permanent boende, och deltidsboende har lika vägavgifter. Hyreshus, fritidsfastigheter och övriga fastigheter, som orsakar ett avvikande trafikbehov, ökat eller minskat, har ett anpassat andelstal.

Hur finansieras väghållningen?

Enkelt uttryckt så är det medlemmarna/andelsägarna som står för intäkterna till väghållningen. Idag är avgiften 600 kronor per andel/år. Fastigheten är bunden till vägföreningen och medlemmar kan inte lämna föreningen genom att inte betala vägavgift. Det är stämman som beslutar om avgiften skall höjas eller sänkas. Styrelsen lämnar förslag till stämman som grundar sig på ett allmänt återkommande underhållsbehov och en plan för längre åtgärder för väghållningen. I avgiften ingår en trygg och säker vinterhållning, skötsel av allmänna grönområden och långsiktigt vägunderhåll.

Medlemmars inflytande?

Vägföreningens verksamhet styrs övergripande av förrättningsbeslut och gällande lagstiftning och i detalj av föreningens stadgar. Alla medlemmar kallas varje år till årsstämman, som är föreningens högsta instans. Där behandlas den gångna verksamheten, och inriktning på kommande verksamhet. Alla medlemmar kan väcka motion som stämman behandlar. Däremot har inte medlemmar yttrande eller rösträtt vid föreningens möten, om inte vägavgiften är betald. Val av styrelsefunktionärer görs. Valen förbereds av en valberedning, vilken ger medlemmarna möjlighet att välja den styrelse de vill ha.