Om Oss

Styrelsen i vägföreningen består av:

Ordförande – Hans Pernervik

Vice ordf – Henrik Hakemo
Sekreterare – Dan Wikström
Kassör – Anna-Karin Holst

Ledamöter :
Catharina Eriksson
Tomas Harms

Revisorer – Staffan Olsson, Zamo Ekonomi & Redovisning jämte Gösta Alexandersson

Revisorssuppleanter – Mattias Zell, Zamo Ekonomi & Redovisning jämte Ulla Wennermark

Här finner du EVF stadgar i pdf format

Ansvarsområden:

Har du funderingar, förslag eller övrigt som gäller något av nedanstående områden? Kontakta då nedanstående kontaktperson för det område det gäller.

Glimsås – Hans Pernervik
Nedre delen Ellös –  Hans Pernervik
Gullberg – Thomas Harms
Lekplatser – Henrik  Hakemo
Grönområden/ Trivsel – Dan Wikström

Vad gör och vill Ellös Vägförening?

Alla, är beroende av bra vägar och en bra väghållning. Det gäller boende, besökande, företag och räddningstjänst. Ellös vägförening har sedan bildandet för 52 år sedan, förvaltat och varit huvudman för samhället Ellös vägar. Ansvaret har under åren utökats till att gälla gångbanor och allmän platsmark som innefattar park och grönområden. Undantaget har varit vägar som sköts av Trafikverket. Ellös vägförening regleras idag av anläggningslagen och lag om förvaltning av samfälligheter. Numera ingår 513 fastigheter i vår gemensamhets -anläggning Orust Glimsås GA1, och vi ansvarar för väghållningen av nästan 7 kilometer väg.

Ellös Vägförening, är en av många föreningar i Ellös, som jobbar för att Ellös skall bli en än bättre plats att bo och verka i. Bättre för de som redan bor här, och än mer lockande för de som söker ny plats att slå ner bopålarna på.

Vägföreningen vill bredda sitt ansvar och åtagande till mer än att förvalta och sköta om vägarna. Vi vill vara en del i en helhet för utvecklingen av Ellös till ett än mer levande och attraktivt samhälle. Vi tror att vi i samverkan med föreningar, boende, och företag, på sikt kan göra ett redan bra Ellös bättre. Därför har föreningen indicerat idéer och förslag om att försköna och smycka ut idag tråkiga, livlösa grönytor. Vi vill också göra våra gångstråk tillgängliga för alla och skapa nya.

Vem är medlem i Ellös Vägförening?

Medlemskapet följer de fastigheter som är med i förrättningen. Kortfattat kan medlemskapet beskrivas så, att ägare av enfamiljsfastigheter med permanent boende, och deltidsboende har lika vägavgifter. Hyreshus, fritidsfastigheter och övriga fastigheter, som orsakar ett avvikande trafikbehov, ökat eller minskat, har ett anpassat andelstal.

Hur finansieras väghållningen?

Enkelt uttryckt så är det medlemmarna/andelsägarna som står för intäkterna till väghållningen. Idag är avgiften 610 kronor per andel/år. Fastigheten är bunden till vägföreningen och medlemmar kan inte lämna föreningen genom att inte betala vägavgift. Det är stämman som beslutar om avgiften skall höjas eller sänkas. Styrelsen lämnar förslag till stämman som grundar sig på ett allmänt återkommande underhålls behov och en plan för längre åtgärder för väghållningen. I avgiften ingår en trygg och säker vinterhållning, lekplatsunderhåll, skötsel av allmänna grönområden.

Medlemmars inflytande?

Vägföreningens verksamhet styrs övergripande av gällande lagstiftning och i detalj av föreningens stadgar. Alla medlemmar kallas varje år till årsstämman, som är föreningens högsta instans. Där behandlas den gångna verksamheten, och inriktning på kommande verksamhet. Alla medlemmar kan väcka motion som stämman behandlar. Däremot har inte medlemmar yttrande eller rösträtt vid föreningens möten, om inte vägavgiften är betald. Val av styrelsefunktionärer görs. Valen förbereds av en valberedning, vilken ger medlemmarna möjlighet att välja den styrelse de vill ha.