Felaktig faktura.

Det har tyvärr blivit fel på en del fakturor med bokföringsdatum den 31/7.

Varvid det skickats ut påminnelsefakturor av misstag.

Ni som betalat den ordinarie fakturan kan bortse från påminnelsen

Vi ber om ursäkt för detta.

Asfalteringsarbeten på Ravinvägen och del av Hällavägen.

Arbetet kommer att innefatta rensning av det södra diket på Ravinvägen, borttagning av kantsten på del av Hällavägen för att förbereda innan asfaltering av vägen från övergångsstället i höjd med Kyrkans hus ner till korsningen med Ravinvägen/ Skäretvägen.

Även Ravinvägen med stickväg kommer att asfalteras.

I samarbete med Orust Kommun kommer gångbanan från Hällavägen på Ravinvägens norra sida att förlängas upp till Apoteket.

Arbetet beräknas starta under vecka 19.

Nu bygger kommunen gång- och cykelvägar i Ellös

Den 17 april 2023 startar byggnation av gång- och cykelväg längst med Morkullevägen.  Vägarna kommer inte att stängas av men framkomligheten kan bli något begränsad under kortare perioder. Belysningen på Morkullevägen kommer att kopplas ur under delar av byggnationen på grund av flytt av belysningsstolpar.

Även byggnation av gång- och cykelväg längst med Hällavägen kommer att startas igång inom kort. I samband med byggnationen kommer den grusade ytan att rustas upp med bland annat nytt ytskikt och nya bänkar.

För frågor kontakta Linn Bragd på kommunen via mail linn.bragd@orust.se

Morkullevägen
Hällavägen

Ändring av föreningsstadgar

I samband med inskrivningen av de reviderade paragraferna i föreningens stadgar gällande föreningens räkenskapsår och tidpunkt för årsmötet, som beslutades av föreningsstämman 2019 och 2020, upptäckte Lantmäteriet att de stadgar som föreningen haft till sitt förfogande inte överensstämmer med de stadgar som finns inskrivna hos Lantmäteriets Samfällhetsregister. 

Det är paragraferna 1,2 och 6 som inte överensstämmer mellan de olika versionerna.

De gällande stadgarna finns publicerad på hemsidan.  

OBS! Ny kallelse till årsstämma 2022-05-24

På grund av att styrelsen gjort en miss mot stadgarna vad gäller kallelsen avbröts årsstämman som skulle hållits 2022-05-08. Det innebär att styrelsen härmed kallar till en ny årsstämma som kommer att hållas tisdag 24 maj kl 19.00 i Parken Ellös.

Stämman kommer utöver att avhandla sedvanliga årsmötespunkter också ta ställning till tre inkomna motioner från medlemmar:

Två motioner har inkommit från Orust Kommun. Båda gäller breddning av trottoar/cykelbana. Dels vid korset Rosenlundsvägen/Hällavägen, dels övre delen av Morkullevägen. EVF:s styrelse ställer sig bakom dessa två motioner och rekommenderar mötet att tillstyrka dem.

En motion har inkommit från ett antal medlemmar och gäller ändring av hastighetsgränser i hela Ellös. Man vill ha 30 km/tim i hela Ellös förutom området runt kiosken/Skandiavägen/Bryggvägen där man vill ha gångfartsområde sommartid.
EVF:s styrelse ställer sig ej bakom denna motion.Styrelsen anser att en sådan hastighetsreglering försvårar för verksamhetsutövarna samt blir svårt att övervaka. Vi tror inte heller det är möjligt att få igenom 30 km/tim hos Trafikverket då standarden idag är 40, 60 och 80 km/tim. 30 används idag endast vid t.ex. skolor, där har vi redan 30 i Ellös. Gångfartsområde används i huvudsak där man egentligen inte vill ha trafik men det inte går att undvika. Ett sådant område måste gestaltas så det i princip är omöjligt att köra i annat än gångfart. Styrelsen har diskuterat detta med Orust kommun och vi är med dem överens om att försöka få till 40 km/tim i hela samhället. Styrelsen rekomenderar därför mötet att avslå denna motion och i stället uppdra till styrelsen att verka för 40 km/tim.

Dokument inför mötet finner du nedan.

Varmt välkomna till årsstämman
Styrelsen

VA-arbeten, Lekplatserna, Årsstämma, Parkering

Orust kommun kommer under vecka 10 att fortsätta renoveringsarbetet med vattenledningarna i våra vägar. Nu är det dags att gräva på Morlandavägen och Rosenlundsvägen vid korsvägen. Det blir begränsad framkomlighet runt korsvägen och mellan Hemköp och Kiwi. Hur lång tid detta kommer att ta vet vi inte i dagsläget.

Vi har nu fått besked från kommunen att de ej kommer att ta över ansvaret för våra tre lekplatser. Både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har tagit beslut om detta. Vi tvingas därför att avveckla dem. Borttagning av samtliga lekredskap och anläggning av gräsyta kommer att göras snarast. Vi kommer att få några gungställningar och klätterställningar över. Om någon medlem i föreningen är intresserad att ta över något av detta, för eget bruk, är det bara att höra av sig.

2022 års Årsstämma kommer att hållas söndagen den 8:e maj i Parken. Ytterligare information och kallelse kommer under april.

Det börjar komma frågor om parkeringarna för sommaren 2022. Det kommer att fungera på samma sätt som förra året. Perioden 15/5 – 15/ 9 kommer att vara avgiftsbelagt. Ellös Vägförening erbjuder på våra platser både korttidsparkeringar och boendeparkering. Orust Kommun har däremot meddelat att det inte längre kommer att finnas möjlighet till boendeparkering på detas platser.