Policy för hantering av obetalda avgifter

Syfte

Syftet med denna policy är att fastställa riktlinjer för hur Ellös vägförening hanterar medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid. Målet är att säkerställa att föreningen har tillräckliga medel för att underhålla vägarna och att alla medlemmar behandlas rättvist.

Betalningsvillkor

Medlemmar i vägföreningen ska betala sin årliga avgift senast omkring den 30 maj varje år.

Första påminnelsen vid obetald avgift

Efter cirka 14 dagar efter sista betalningsdagen skickar Ellös vägförening en skriftlig påminnelse via

e-post eller brev. Till avgiften tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

Andra påminnelsen vid obetald avgift

Om betalning fortfarande inte har mottagits efter 30 dagar efter förfallodagen, skickar Ellös vägförening en andra skriftlig påminnelse på obetald avgift och en påminnelseavgift på 60 kronor.

I den andra påminnelsen lägger vi till en informationstext om hur Ellös vägförening kommer att gå vidare om betalning inte sker.

Följande information finns i den andra påminnelsen

Ellös vägförening ber dig/er att omedelbart betala utestående avgift för att undvika ytterligare kostnader och åtgärder.

Belopp att betala: [Medlemsavgift och påminnelseavgift x 2]

Betalning ska ha inkommit till Ellös vägförening senast den: [Datum]

Om betalning inte sker inom denna tidsram kommer Ellös vägförening att lämna över ärendet till Kronofogden för vidare hantering. Detta innebär kostnader som kommer att tillkomma och ska betalas av medlemmen.

• Betalningsföreläggande avgift: 300 kr

• Kronofogdens avgifter för åtgärd (Verkställighet): 600 kr

• Dröjsmålsränta: 8%

Kreditupplysning: En betalningsanmärkning kan registreras, vilket kan påverka din kreditvärdighet negativt och göra det svårare att få lån eller ingå andra finansiella avtal i framtiden.

För att undvika dessa merkostnader och Kronofogdens åtgärder, betala omgående.

Överlämna till Kronofogden

Ellös vägförening förbehåller sig rätten att överlämna obetalda avgifter till Kronofogden oavsett belopp. Det innebär att alla obetalda avgifter kommer att hanteras enligt föreningens policy för obetalda avgifter och om betalning uteblir, överlämnar föreningen ärendet till Kronofogden oavsett belopp. Detta säkerställer en rättvis och konsekvent hantering av alla medlemmars betalningsskyldigheter.

Årlig genomgång

Policyn ska Ellös Vägförenings styrelse utvärdera och uppdatera/justera en gång per år.

Slutord

Denna policy har utformats för att säkerställa en rättvis och konsekvent hantering av alla medlemmars betalningsskyldigheter gentemot Ellös vägförening. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar vi till att upprätthålla lojalitet och rättvisa inom föreningen, vilket innebär att alla medlemmar behandlas lika och att ingen belastas orättvist.

Det är också avgörande för att vi ska kunna fortsätta driva föreningen på ett effektivt sätt och täcka de kostnader som är nödvändiga för att underhålla och förbättra vår gemensamma väginfrastruktur.

Godkännande och Giltighetsdatum

Policy för hantering av obetalda avgifter upprättades och godkändes vid styrelsemötet den 10 juni 2024 och träder i kraft omedelbart. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *