Policy för hantering av obetalda avgifter

Syfte

Syftet med denna policy är att fastställa riktlinjer för hur Ellös vägförening hanterar medlemmar som inte betalar sina avgifter i tid. Målet är att säkerställa att föreningen har tillräckliga medel för att underhålla vägarna och att alla medlemmar behandlas rättvist.

Betalningsvillkor

Medlemmar i vägföreningen ska betala sin årliga avgift senast omkring den 30 maj varje år.

Första påminnelsen vid obetald avgift

Efter cirka 14 dagar efter sista betalningsdagen skickar Ellös vägförening en skriftlig påminnelse via

e-post eller brev. Till avgiften tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

Andra påminnelsen vid obetald avgift

Om betalning fortfarande inte har mottagits efter 30 dagar efter förfallodagen, skickar Ellös vägförening en andra skriftlig påminnelse på obetald avgift och en påminnelseavgift på 60 kronor.

I den andra påminnelsen lägger vi till en informationstext om hur Ellös vägförening kommer att gå vidare om betalning inte sker.

Följande information finns i den andra påminnelsen

Ellös vägförening ber dig/er att omedelbart betala utestående avgift för att undvika ytterligare kostnader och åtgärder.

Belopp att betala: [Medlemsavgift och påminnelseavgift x 2]

Betalning ska ha inkommit till Ellös vägförening senast den: [Datum]

Om betalning inte sker inom denna tidsram kommer Ellös vägförening att lämna över ärendet till Kronofogden för vidare hantering. Detta innebär kostnader som kommer att tillkomma och ska betalas av medlemmen.

• Betalningsföreläggande avgift: 300 kr

• Kronofogdens avgifter för åtgärd (Verkställighet): 600 kr

• Dröjsmålsränta: 8%

Kreditupplysning: En betalningsanmärkning kan registreras, vilket kan påverka din kreditvärdighet negativt och göra det svårare att få lån eller ingå andra finansiella avtal i framtiden.

För att undvika dessa merkostnader och Kronofogdens åtgärder, betala omgående.

Överlämna till Kronofogden

Ellös vägförening förbehåller sig rätten att överlämna obetalda avgifter till Kronofogden oavsett belopp. Det innebär att alla obetalda avgifter kommer att hanteras enligt föreningens policy för obetalda avgifter och om betalning uteblir, överlämnar föreningen ärendet till Kronofogden oavsett belopp. Detta säkerställer en rättvis och konsekvent hantering av alla medlemmars betalningsskyldigheter.

Årlig genomgång

Policyn ska Ellös Vägförenings styrelse utvärdera och uppdatera/justera en gång per år.

Slutord

Denna policy har utformats för att säkerställa en rättvis och konsekvent hantering av alla medlemmars betalningsskyldigheter gentemot Ellös vägförening. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar vi till att upprätthålla lojalitet och rättvisa inom föreningen, vilket innebär att alla medlemmar behandlas lika och att ingen belastas orättvist.

Det är också avgörande för att vi ska kunna fortsätta driva föreningen på ett effektivt sätt och täcka de kostnader som är nödvändiga för att underhålla och förbättra vår gemensamma väginfrastruktur.

Godkännande och Giltighetsdatum

Policy för hantering av obetalda avgifter upprättades och godkändes vid styrelsemötet den 10 juni 2024 och träder i kraft omedelbart. 

Momsintyg

Ni som är näringsidkare och har er verksamhet inom Ellös Vägförenings verksamhetsområde kan få momsintyg från föreningen. Intyget baseras på momsbeloppet som vägföreningen betalat in och er andel i föreningen. För att automatiskt få intyget skall ni logga in på Vägfas med den kod som medföljde fakturan. Väl inloggade skall ni skriva er mailadress och klickar i rutan som medger att vi får lagra er mailadress samt klicka i rutan för att ni önskar momsintyg. Vill ni inte uppge er mailadress och att vi lagrar den får ni maila en begäran om momsintyg till kontakt@ellosvagforening.se.

Styrelsen

Schaktarbete på Hantverkargatan

Nevel AB kommer att ansluta sitt fjärrvärmenät till Sweden Pelargic AB(sillen). I samband med detta kommer schaktarbete att ske på Hantverkargatan. Arbetet påbörjas idag den 29/4 och kommer att pågå i ca 2 veckor. Till och från kommer Hantverkargatan att vara avstängd för fordonstrafik. Ytan som berör vägföreningen ar den mellan de röda kryssen. Ellös Vägförening informerades idag om det planerade arbetet.

Nu bygger kommunen gång- och cykelvägar i Ellös

Den 17 april 2023 startar byggnation av gång- och cykelväg längst med Morkullevägen.  Vägarna kommer inte att stängas av men framkomligheten kan bli något begränsad under kortare perioder. Belysningen på Morkullevägen kommer att kopplas ur under delar av byggnationen på grund av flytt av belysningsstolpar.

Även byggnation av gång- och cykelväg längst med Hällavägen kommer att startas igång inom kort. I samband med byggnationen kommer den grusade ytan att rustas upp med bland annat nytt ytskikt och nya bänkar.

För frågor kontakta Linn Bragd på kommunen via mail linn.bragd@orust.se

Morkullevägen
Hällavägen

OBS! Ny kallelse till årsstämma 2022-05-24

På grund av att styrelsen gjort en miss mot stadgarna vad gäller kallelsen avbröts årsstämman som skulle hållits 2022-05-08. Det innebär att styrelsen härmed kallar till en ny årsstämma som kommer att hållas tisdag 24 maj kl 19.00 i Parken Ellös.

Stämman kommer utöver att avhandla sedvanliga årsmötespunkter också ta ställning till tre inkomna motioner från medlemmar:

Två motioner har inkommit från Orust Kommun. Båda gäller breddning av trottoar/cykelbana. Dels vid korset Rosenlundsvägen/Hällavägen, dels övre delen av Morkullevägen. EVF:s styrelse ställer sig bakom dessa två motioner och rekommenderar mötet att tillstyrka dem.

En motion har inkommit från ett antal medlemmar och gäller ändring av hastighetsgränser i hela Ellös. Man vill ha 30 km/tim i hela Ellös förutom området runt kiosken/Skandiavägen/Bryggvägen där man vill ha gångfartsområde sommartid.
EVF:s styrelse ställer sig ej bakom denna motion.Styrelsen anser att en sådan hastighetsreglering försvårar för verksamhetsutövarna samt blir svårt att övervaka. Vi tror inte heller det är möjligt att få igenom 30 km/tim hos Trafikverket då standarden idag är 40, 60 och 80 km/tim. 30 används idag endast vid t.ex. skolor, där har vi redan 30 i Ellös. Gångfartsområde används i huvudsak där man egentligen inte vill ha trafik men det inte går att undvika. Ett sådant område måste gestaltas så det i princip är omöjligt att köra i annat än gångfart. Styrelsen har diskuterat detta med Orust kommun och vi är med dem överens om att försöka få till 40 km/tim i hela samhället. Styrelsen rekomenderar därför mötet att avslå denna motion och i stället uppdra till styrelsen att verka för 40 km/tim.

Dokument inför mötet finner du nedan.

Varmt välkomna till årsstämman
Styrelsen

VA-arbeten, Lekplatserna, Årsstämma, Parkering

Orust kommun kommer under vecka 10 att fortsätta renoveringsarbetet med vattenledningarna i våra vägar. Nu är det dags att gräva på Morlandavägen och Rosenlundsvägen vid korsvägen. Det blir begränsad framkomlighet runt korsvägen och mellan Hemköp och Kiwi. Hur lång tid detta kommer att ta vet vi inte i dagsläget.

Vi har nu fått besked från kommunen att de ej kommer att ta över ansvaret för våra tre lekplatser. Både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har tagit beslut om detta. Vi tvingas därför att avveckla dem. Borttagning av samtliga lekredskap och anläggning av gräsyta kommer att göras snarast. Vi kommer att få några gungställningar och klätterställningar över. Om någon medlem i föreningen är intresserad att ta över något av detta, för eget bruk, är det bara att höra av sig.

2022 års Årsstämma kommer att hållas söndagen den 8:e maj i Parken. Ytterligare information och kallelse kommer under april.

Det börjar komma frågor om parkeringarna för sommaren 2022. Det kommer att fungera på samma sätt som förra året. Perioden 15/5 – 15/ 9 kommer att vara avgiftsbelagt. Ellös Vägförening erbjuder på våra platser både korttidsparkeringar och boendeparkering. Orust Kommun har däremot meddelat att det inte längre kommer att finnas möjlighet till boendeparkering på detas platser.