Grävarbeten på Bryggvägen

Orust kommun kommer att lägga ny dricksvattenledning längs Bryggvägen. Från en servis ungefär mitt för kiosken i höjd med Skeppsviksvägen kommer det att grävas på ett flertal ställen längs hela Bryggvägen, ända ut till vändplanen bakom servicehuset i hamnen. Även vid sidan av kiosken, ut till den grusväg som går parallellt med hamnen bakom det f.d. hotellet, kommer grävning att ske. Arbetet startar direkt efter nyår och kommer att hålla på i ca 6 veckor. Asfaltering av uppgrävda ytor kommer dock att ske senare under våren. Bryggvägen kommer ej att stängas av under tiden arbetet fortgår, men framkomligheten blir begränsad. Se kartbild nedan.

Information 2020-11-25

Vi har nu hållit ett antal styrelsemöten och behandlat ett stort antal frågor. Här kommer en kort information:

* Ansvaret för de tre lekplatserna har utretts. Vägföreningen skall inte driva eller ansvara för några lekplatser, enligt förrättningsbeslut. Det innebär att vi inte heller frivilligt, via beslut på stämma eller i styrelsen, får ta på oss sådant ansvar eller några som helst kostnader för det. Vi har haft en diskussion med kommunen om att överlämna dem till dom. Orust kommun säger bestämt nej till detta. Samhällsföreningen i Ellös har tidigare kontaktats i frågan, vi tar ny kontakt med dem om ev. övertagande. Dels är det en mycket stor kostnad, dels ett långtgående ansvar. Beslutet har nu blivit att samtliga tre lekplatser avvecklas snarast om inte Föreningen Ellös tar över dem.

* Papperskorgarna och hundlatrinerna har reducerats i antal och några har flyttats. I huvudsak de röda hundlatrinerna har tagits bort, det går utmärkt att kasta hundpåsar i de svarta papperskorgarna. Enligt förrättningarna skall inte en vägförening syssla med denna typ av verksamhet heller. Vi fortsätter dock tillsvidare att ansvara för de återstående.

* Röjning av buskar och sly vid gångvägar har utförts. Borttagning av buskar och sly vid Violvägen och tennisbanan har på börjats.

* Diskussioner ang parkeringsavgifter i samhället fortsätter. Vägföreningen hävdar att kommunen inte kan ta ut avgifter på föreningens platser, det finns heller inget avtal mellan parterna. Utredning pågår.

* Avtal om vinterväghållning har träffats med Ellös Åkeri. Upphandling av grönområdesskötsel för 2021 har påbörjats.

* Det finns behov av vägunderhåll i form av asfaltering av slitna vägar. En plan för detta skall tas fram. Detta är arbeten som kräver mycket kapital, vi kommer att fondera så mycket som möjligt för att kunna starta detta.

* Refuger och gångbana vid korsvägen kommer att återställas i Trafikverkets regi under våren 2021. Gråsuggorna vid parkeringen kommer då att tas bort och ersättas av annan avgränsning. Detta ska inte bekostas av EVF då det inte är vår mark.

* En av de tre fyrar som inköptes av EVF har övertagits av Ellös Samhällsförening och nu satts upp på torget. Övriga två är sålda.

* Gångvägen från Husebybergen till Gullberg är fortfarande inte utredd. Det finns inget tillstånd från kommunen ang denna. Kommunen utreder vidare om det är möjligt att i efterhand utfärda det eller om vägen måste tas bort och marken återställas.

* Övre delen av Fagerhultsvägen som ingår i EVF är den enda vägstump som inte är asfalterad. Styrelsen har tagit beslut om att hårdgöra denna under 2021.

* I samband med att muren mot f.d. Foodia revs flyttades våra bänkar till gräsytan längs Skandiavägen i samråd med kommunen.

Med hälsningar
Styrelsen

Extrastämma med anledning av revision första halvåret 2020

På årsstämman 2020 togs beslut om en extra revision omfattande första halvåret 2020. Detta med anledning av att hela styrelsen bytts under verksamhetsåret. Den nya styrelsen fick i uppdrag att sammankalla en extra stämma för att behandla denna revision.

Vi har i styrelsen nu beslutat att ej kalla till extrastämma. Anledningen är läget med Covid-19. Vi finner att det inte finns anledning att samla medlemmarna och därmed riskera att utsättas för smitta. Även om vi håller oss till rekommenderat maxantal deltagare, 50 personer, bedömer vi oss inte kunna göra detta på ett helt säkert sätt.

Beslutet innebär att vi redovisar denna revision på nästa ordinarie stämma, som enligt stämman skall hållas våren 2021. Datum för denna har ej bestämts. Om läget med Covid-19 är lika bekymrande som nu kan det bli så att vi skjuter på mötet till framåt sommaren då vi kan vara utomhus.

Hälsningar

Styrelsen

Felaktigt andelstal vissa fakturor

Vid faktureringen av årets medlemsavgifter användes de uppgifter om andelstal som fanns i vägföreningens register. Vissa andelstal hade höjts utifrån beslut som togs vid årsstämman och en extrastämma 2018. Man beslutade då att fastigheter som ägdes av “sommargäster”, alltså inte var åretruntboende, skulle få sina andelstal höjda till samma antal som åretruntbebodda fastigheter, från 2 till 3 andelar. Även några andra fastigheter i samhället berörs. Motivet till detta tycker vi är helt logiskt och rättvist, väghållningen kostar lika mycket oavsett hur mycket man vistas i sina hus.

Tyvärr har denna ändring inte blivit förrättad och därmed inte införd i Lantmäteriets fastighetsregister. Hela vägföreningens styrelse är nyvalda för året, vilket innebar att vi inte visste detta utan uppmärksammats på detta efter att fakturorna gått ut. Vägföreningen får inte fakturera något annat än det som införts i LM:s register. Årets utdebitering är därför felaktig för ett antal fastigheter.

Styrelsen är mycket noga med att allt skall gå rätt till och har nu beslutat att omedelbart skicka ut nya fakturor till berörda fastighetsägare med rätt andelstal. Vi har också gjort en total genomgång av tidigare års utgifter för att se vad vi kan spara in på, för att täcka de minskade inkomsterna detta innebär. Vi ser inte att det skall bli några problem att sköta basverksamheten, men allt som ligger utanför föreningens stadgebeslutade verksamhet, kommer inte att utföras.

Ni som nu får en ny faktura skall riva den gamla, den har makulerats hos oss. Har ni redan lagt in den för betalning får ni gå in och ta bort den och istället lägga in den nya.

Vi ber om ursäkt för detta. Vi kommer fortsätta arbeta för att höjningen av andelstalen skall genomföras, men till dess att den inte är genomförd hos LM fakturerar vi fortsättningsvis de rätta antalen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i Ellös Vägförening

Fel datum på fakturorna!

Av någon anledning har utskrifterna av fakturorna blivit felaktiga. På fakturorna står det att medlemsavgifterna gäller perioden 2019-01-01 till 2019-12-31.

Detta är fel, avgiften gäller för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31. Inbetald avgift kommer dock att bokas rätt i vårt system, så det är ingen risk för dubbelfakturering för 2020.

Vi ber om ursäkt för att det blivit en felaktig utskrift, men vi kommer ej att skicka om fakturorna på grund av detta.

Information 2020-08-17

Den nya styrelsen har nu haft tre sammanträden, ett antal frågor har behandlats och vissa åtgärder genomförts:

Farthindren på Glimsås- och Husebyvägen har idag justerats. Från att ha varit korta och relativt höga har de nu blivit dubbelt så långa, vilket innebär att de blivit betydligt snällare. Det skall också innebära att alla “normala” personbilar kommer över utan att skrapa i underredet.

Vi har också påbörjat arbetet med att måla och märka ut tre övergångsställen på Hällavägen, samt laga trasig asfalt där.

Vissa vägmärken har flyttats för att tydliggöra vad som gäller, vissa har tagits bort helt. T.ex. fanns det P-märken vid den uppgrusade planen vid Morkullevägen. Anledningen är, att där det är skyltat Parkering, får man stå max 24 timmar. Det är då alltså inte OK att ställa upp husbilar och båtkärror eller andra fordon för längre tid än så. Grusplanen kommer ej heller att skötas av vägföreningen i framtiden.

Kommunen har idag målat parkeringsrutor längs Skandiavägen. Detta är inget som vägföreningen deltagit i eller ens kände till skulle hända. Enligt vår nuvarande bedömning är det heller inget vi har med att göra, då det är en sak mellan kommunen och Trafikverket.

Det har varit mycket diskussioner och ryktesspridning om SMS-parkeringarna i samhället. Vi i den nya styrelsen har försökt reda ut hur detta gått till, bilden är inte solklar. Vi ska nu ta en ordentlig diskussion med kommunen och försöka få en klar bild över vad som sagts från olika håll, det finns en del dokumentation i form av SMS mm. Det är däremot inte så att vägföreningen är emot en uppstramning av parkeringsreglerna, eventuellt med hjälp av parkeringsavgifter om det är juridiskt möjligt.

Ärendet med den nya “gångvägen” från Husebybergen till Gullberg är långt ifrån utklarad. Kommunen är kontaktad i frågan, nu kommer det att tas ett möte och redas ut hur vi går vidare. Detta är redan en mycket dyr affär för föreningen, som kan bli ännu värre.

Papperskorgarna runt om i samhället fyller god funktion, vi samlar in mycket skräp. Dock är några nästan tomma hela tiden. Vi diskuterar nu att ta bort vissa och placera om andra för att få bättre effekt. Dock är verksamheten med papperskorgar en stor kostnad, som inte helt självklart åligger en vägförening. Vi pratar i storleksordningen 100.000 kr/år. Det blir antagligen en fråga för årsstämman nästa år att besluta om vi skall fortsätta med detta.

Den mest positiva nyheten är att vi så snart som möjligt kommer att skicka ut fakturorna för avgiften till vägföreningen 2020! Du som kan tänka dig att få fakturan med e-mail, kontakta oss via kontaktformuläret och uppge din mailadress och fastighetsbeteckning, så spar vi papper, porto och arbete åt föreningen!

God fortsättning på sommaren önskar:

Styrelsen i Ellös Vägförening

Papperskorgar, gångväg, SMS-parkering mm

Vi har nu fått löst problemet med tömning av papperskorgarna med hjälp av Lundens Gård. Vi i styrelsen har själva utfört tömning under några veckor, vilket varit nyttigt, då vi fått en uppfattning om vad som stoppas i kärlen. Vissa har fyllts väldigt fort, dom i “city”. Några har varit i stort sett tomma. Någon har fyllts med hushållssopor, som borde hamnat i en vanlig soptunna. Den har vi redan tagit bort. Vi kommer att diskutera vidare hur det blir med papperskorgar under nästa år. Detta är egentligen inget som ingår i vägföreningens ansvar.

Gångvägen uppifrån Morkullevägen ner till Gullberg är nu färdigbyggd. Den är avsedd för enbart gångtrafik, men vi har redan fått påstötning om barn som cyklar nerför. Detta är rent livsfarligt, både för de som cyklar och gående personer! Den är oerhört brant och lösgruset gör det svårt att bromsa. Vi kommer snarast att skylta “påbjuden gångtrafik” och hoppas det hjälper. Vi kommer inte heller att underhålla vägen vintertid. Vi har i nuläget inte heller klart för oss om det finns någon överenskommelse med Orust kommun, vägen är byggd på kommunal mark utanför vägföreningens område som vi förstått det.

SMS-parkeringen i samhället måste snarast redas ut med kommunen. Det finns idag inget avtal mellan EVF och kommunen om detta, mycket återstår att reda ut.

Farthindren på Husebyvägen kommer att göras om. De är inte gjorda enligt gällande riktlinjer. Bl.a. är de för höga i förhållande till sin längd, vilket innebär att många moderna personbilar “skrapar i”, vilket är oacceptabelt.

Trevlig fortsättning på sommaren önskar

Styrelsen

Ny styrelse efter årsstämman 2020

Årsstämman som avhölls 2020-07-05 fick som resultat att vägföreningen nu har en helt ny styrelse efter att den tidigare avgått på egen begäran. Ledamöterna och kontaktuppgifter ser du under fliken “Om oss”.

Vi tackar den avgående styrelsen för allt det jobb som lagts ner under de år de suttit.

Vi som kommer in nya har nu mycket att sätta oss in i, men vi får god hjälp av tidigare styrelse. De projekt som startats fortlöper som beslutats. Vissa uppgifter måste lösas akut, som t.ex. tömning av alla de papperskorgar som finns runt om i samhället. Det är på gång, men det kan bli några dagar utan tömning. Vi ber om överseende med detta.

Vi kommer fortlöpande att informera om vad vi gör och vilka beslut som i framtiden tas av den nya styrelsen. Vårt arbetssätt kommer att vara sådant att inga åtgärder/aktiviteter kommer att utföras utan föregående styrelsebeslut, särskilt inte sådana som kostar pengar. Undantaget rena akutsituationer.

Har du som medlem ideer och synpunkter på förbättringar/åtgärder på vad vi som förening kan göra, är du välkommen att kontakta oss på mail eller telefon.

Dags för Årsstämma

Ellös vägförening kallar till årsstämma. Den avhålls Söndagen den 5 juli kl 11:00 i EllösParkens A-sal. Med anledning av Corona Pandemin behöver vi begränsa antalet deltagare enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer och föranmälan behövs.

Se vidare på  bifogad kallelse.

Välkomna! 

Styrelsen Ellös Vägförening