VA-arbeten, Lekplatserna, Årsstämma, Parkering

Orust kommun kommer under vecka 10 att fortsätta renoveringsarbetet med vattenledningarna i våra vägar. Nu är det dags att gräva på Morlandavägen och Rosenlundsvägen vid korsvägen. Det blir begränsad framkomlighet runt korsvägen och mellan Hemköp och Kiwi. Hur lång tid detta kommer att ta vet vi inte i dagsläget.

Vi har nu fått besked från kommunen att de ej kommer att ta över ansvaret för våra tre lekplatser. Både Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige har tagit beslut om detta. Vi tvingas därför att avveckla dem. Borttagning av samtliga lekredskap och anläggning av gräsyta kommer att göras snarast. Vi kommer att få några gungställningar och klätterställningar över. Om någon medlem i föreningen är intresserad att ta över något av detta, för eget bruk, är det bara att höra av sig.

2022 års Årsstämma kommer att hållas söndagen den 8:e maj i Parken. Ytterligare information och kallelse kommer under april.

Det börjar komma frågor om parkeringarna för sommaren 2022. Det kommer att fungera på samma sätt som förra året. Perioden 15/5 – 15/ 9 kommer att vara avgiftsbelagt. Ellös Vägförening erbjuder på våra platser både korttidsparkeringar och boendeparkering. Orust Kommun har däremot meddelat att det inte längre kommer att finnas möjlighet till boendeparkering på detas platser.

Ny placering av återvinningsstation i Ellös

Orust Kommun har beviljat en ny placering av återvinningsstationen i Ellös. Den är idag placerad vid värmeverket, ny placering är tänkt att bli på fastigheten Huseby 1:50, alltså den trekantiga gräsytan vid infarten till parkeringen mellan Parken och fotbollsplanen. Se karta nedan. Vissa sakägare har fått yttra sig och haft synpunkter på placeringen. Dock inte Ellös Vägförening, trots att det i huvudsak är vår mark man gett bygglov på. Det blir också en avsevärt försämrad trafiksituation, vilket borde föranlett att Trafikverket också fått yttra sig innan bygglov gavs.

Ellös Vägförening har överklagat beslutet att ta parkmark ifråga, samt att trafiksituationen måste förändras i förhållande till bygglovet. Överklagan i sin helhet finns nedan.

Papperskorgarna

Vi upplever problem med våra papperskorgar i samhället. Dels är det vanligt att de fylls med rena hushållssopor, oftast påsar med räkskal och liknande. Dels är det åverkan på dem, nu senast har någon skruvat ner en på Rosenlundsvägen och stulit slangklämmorna som används till fäste. Samma papperskorg är ofta fylld med bl.a. räkskal. Vi tog bort en för ett tag sedan i närheten just av det skälet. Nu tar vi bort denna också.

Man kan lägga både hundpåsar och annat skräp i vilken tunna som helst, oavsett om den är svart eller röd, men hushållssopor får man lägga i sin egen soptunna!

Med önskan om en God Jul

Styrelsen

Lekplatserna i Ellös

Som vi tidigare informerat om kan inte Ellös Vägförening driva några lekplatser, enligt förrättning från 2003. Det har dock föreningen felaktigt gjort sedan 2014 till en stor kostnad för föreningens medlemmar och med oklara ansvarsförhållanden. Vid årsstämman 2021 fick styrelsen i uppdrag att hemställa åt Orust Kommun att ta över ansvaret för de tre lekplatser som finns i Ellös, vilket vi gjort.

Vi har nu fått besked om att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att EJ överta ansvaret för lekplatserna. Beslut skall tas 10 februari 2022. Vi utgår från att beslutet blir i överensstämmelse med KS förslag. Det kommmer då att innebära att vi tvingas lägga ner alla tre lekplatser i Ellös. Vi bifogar beslutet från KS, se nedan.

Avstängning Hantverkaregatan, information från Orust Kommun:

Information angående arbete på del av Hantverkargatan under veckorna 41-50:

Arbetet med Grävning för ledningsförnyelse på Hantverkargatan kommer pågå dagtid mellan vecka 41-51. 

Den delen där arbetet kommer utföras är mellan Karl-Johans väg och Rosenlundsvägen, den delen kommer vara helt stängd för fordonstrafik under dagtid.

Övrig tid kommer fordonstrafik vara tillåten, dock ej tung trafik.

Asfalteringsarbeten klara

Arbetet med ny asfaltsbeläggning på stickvägarna längs Krappetvägen och Husebyvägen är nu klara. Det tog lite längre tid än förväntat på grund av mycket regn, men vi hoppas det inte stört närboende nämnvärt. Nu kommer vi att slamsuga samtliga dagvattenbrunnar längs de på kartan grönmarkerade vägarna. Detta kommer att ske 18-19 oktober. Tänk på att parkera på ett sätt så brunnarna är åtkomliga för slamsugningsbilen. Tack för visad hänsyn!

Styrelsen

ASFALTERINGSARBETEN VECKA 38

Under vecka 38, 20-24 september kommer asfaltering av nedanstående vägar och gångbanor att ske. Det är viktigt att vägarna är fria från uppställda fordon, samt att det ej hänger ut växtlighet över vägar och trottoarer.

Följande vägar kommer att asfalteras:
-Björnbärsvägen
-Hallonvägen
-Rönnbärsvägen
-Slånbärsvägen
-Gnejsvägen
-Glimmervägen
-Granitvägen
-Ärlevägen
-Gångvägen från Starevägen ner till Gullbergsvägen

Utöver dessa kommer även asfaltskador på olika ställen i Ellös att repareras.

STYRELSEN