Information 2020-11-25

Vi har nu hållit ett antal styrelsemöten och behandlat ett stort antal frågor. Här kommer en kort information:

* Ansvaret för de tre lekplatserna har utretts. Vägföreningen skall inte driva eller ansvara för några lekplatser, enligt förrättningsbeslut. Det innebär att vi inte heller frivilligt, via beslut på stämma eller i styrelsen, får ta på oss sådant ansvar eller några som helst kostnader för det. Vi har haft en diskussion med kommunen om att överlämna dem till dom. Orust kommun säger bestämt nej till detta. Samhällsföreningen i Ellös har tidigare kontaktats i frågan, vi tar ny kontakt med dem om ev. övertagande. Dels är det en mycket stor kostnad, dels ett långtgående ansvar. Beslutet har nu blivit att samtliga tre lekplatser avvecklas snarast om inte Föreningen Ellös tar över dem.

* Papperskorgarna och hundlatrinerna har reducerats i antal och några har flyttats. I huvudsak de röda hundlatrinerna har tagits bort, det går utmärkt att kasta hundpåsar i de svarta papperskorgarna. Enligt förrättningarna skall inte en vägförening syssla med denna typ av verksamhet heller. Vi fortsätter dock tillsvidare att ansvara för de återstående.

* Röjning av buskar och sly vid gångvägar har utförts. Borttagning av buskar och sly vid Violvägen och tennisbanan har på börjats.

* Diskussioner ang parkeringsavgifter i samhället fortsätter. Vägföreningen hävdar att kommunen inte kan ta ut avgifter på föreningens platser, det finns heller inget avtal mellan parterna. Utredning pågår.

* Avtal om vinterväghållning har träffats med Ellös Åkeri. Upphandling av grönområdesskötsel för 2021 har påbörjats.

* Det finns behov av vägunderhåll i form av asfaltering av slitna vägar. En plan för detta skall tas fram. Detta är arbeten som kräver mycket kapital, vi kommer att fondera så mycket som möjligt för att kunna starta detta.

* Refuger och gångbana vid korsvägen kommer att återställas i Trafikverkets regi under våren 2021. Gråsuggorna vid parkeringen kommer då att tas bort och ersättas av annan avgränsning. Detta ska inte bekostas av EVF då det inte är vår mark.

* En av de tre fyrar som inköptes av EVF har övertagits av Ellös Samhällsförening och nu satts upp på torget. Övriga två är sålda.

* Gångvägen från Husebybergen till Gullberg är fortfarande inte utredd. Det finns inget tillstånd från kommunen ang denna. Kommunen utreder vidare om det är möjligt att i efterhand utfärda det eller om vägen måste tas bort och marken återställas.

* Övre delen av Fagerhultsvägen som ingår i EVF är den enda vägstump som inte är asfalterad. Styrelsen har tagit beslut om att hårdgöra denna under 2021.

* I samband med att muren mot f.d. Foodia revs flyttades våra bänkar till gräsytan längs Skandiavägen i samråd med kommunen.

Med hälsningar
Styrelsen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *