Trottoar

Nu har vi målat “trottoarer” för gående/cyklister. Tanken är att de skall ha en fart dämpande inverkan. Finns det inga gående är det inget som hindrar bilist  att köra i markerat fällt.  Tack för att du visar våra barn, äldre och cyklister hänsyn!

Överklagande väg 746 – 746:10

EVF:S överklagan till Regeringen ang Trafikverkets beslut gällande väg 746/746:01

Under senvintern/våren 2017 fick Ellös Vägförening (EVF), på omvägar, reda på att Trafikverket hade för avsikt att dra in väg 746/746:01 från allmänt underhåll. Deras motivering var att den inte längre uppfyllde kriterierna för allmän väg.

Efter kontakt med Trafikverket visade det sig att frågan låg ute för samråd. EVF fann det märkligt att vi inte fanns med i det sk. samrådet, då det är vi som är väghållare i Ellös. Föreningen skickade in sina synpunkter i ett samråds svar och påtalade att vi såg fram emot fortsatt dialog i frågan. Vi redogjorde för vårt ställningstagande på årsstämman och fick stämmans mandat att arbeta vidare gentemot Trafikverket och planerna på att överföra väg 764/764.01 till EVF.

Det var inte heller så att EVF fick del av beslutet, trots tidigare sk. ”samråd”. Efter att vi själva kontaktat Trafikverket, som en följd av att ordföranden hade hört ryktas att Trafikverket hade fattat ett beslut, fick vi ut beslutsunderlaget. Utifrån en ”utredning” som b.la. bygger på nio år gammal trafikmätning, felaktigheter och otillräckligt beslutsunderlag, fattade Trafikverket den 19 juli 2017 beslut om att väg 746/746:01 inte behövs för det allmänna och därför ska dras in från allmänt underhåll. Man konstaterar att ”indragningen medför högst ringa olägenhet för bygden”.

Vi motsätter oss naturligtvis detta och lyfter i vår överklagan bl.a fram att:

Den aktuella vägsträckan har ett stort allmänintresse.

  • Vid det som betecknas som ’vändplan’ finns en knutpunkt för sju busslinjer med ca. 35 avgångar per dag.
  • Vid slutet av vägsträckan finns Orusts enda djuphamn.
  • När det gäller framtiden byggs fiskindustrin vid djuphamnen om – med stöd från EU – för 70 miljoner. Efter ombyggnaden kommer fabriken att kunna hantera 30 tons fisk/timme och man planerar för 480 tons per dag.
  • Sveriges största fritidsbåtsvarv, Hallberg-Rassy AB har vägen som tillfartsväg.
  • På vägsträckan och i anslutning till denna finns Orusts största, och enda handikappanpassade, badplats med hopptorn, västra Orusts enda bank, en offentlig vårdcentral, apotek, bibliotek, en stor skola, ett större äldreboende, daghem och församlingshem.
  • Det finns åtta helårsaffärer, inklusive en stor livsmedelsbutik, som också betjänar närliggande samhällen och ö-världen utanför Orust, samt fem ställen med matservering och västra Orust enda bank.
  • Vägens beskaffenhet är redan idag undermånlig och kommer inte att klara framtida tung trafik.

EVF fann det lite märkligt att Orust kommun inte hade något att erinra över Trafikverkets beslut. När man äger Orust enda djuphamn borde det vara skäl att reagera. Dessutom finns det en stor medvetenhet om och pågående inventering av riskområden inom kommunen när det gäller stigande havsnivån, där ”vändplan” och Skandiavägen, efter Henån är de största.

Efter att EVF skickat en kopia för kännedom till kommunen på vår överklagan, har de också överklagat Trafikverkets beslut, vilket får anses som bra och förnuftigt. Det ger mer tyngd i vår överklagan och bättre möjligheter till att beslutet dras tillbaks.

Överklagande till regeringen3

Utlåtande Lennart Johansson, bilaga 2

Skandiavägen, trolig profil, bilaga 3

Bilaga 7 Hamnen 130 cm över normalvatten

Bilaga 6 Orust kommuns yttrande till Trafikverket

Bilaga 5 Lastbilar då och nu

Bilaga 4 Troliga berg- och lerbottenförhållanden Skandiavägen

 Hämtning av passagerare från fartyget Brofjorden

Trafikverket Ellōs

Välkommen!

Välkommen till Ellös Vägförening!
Här kommer en uppdaterad Webbplats dyka upp inom kort.
Kika snart tillbaka igen!

Med Vänliga Hälsningar
Ellös Vägförening